Regulamin warsztatów

Regulamin Społecznych Warsztatów Parlamentarnych „Młodzi w Demokracji”

 

Wersja z dnia 16 września 2014 r.

 

I. Postanowienia ogólne

 

1. Projekt Społecznych Warsztatów Parlamentarnych „Młodzi w Demokracji” ma na celu poprawę jakości polskiej demokracji, zwiększanie partycypacji obywatelskiej i wzmacnianie poczucia odpowiedzialności obywateli za wspólne dobro. Warsztaty „Młodzi w Demokracji” sprzyjają budowaniu przejrzystości życia publicznego i upowszechnianiu idei społecznego nadzoru nad funkcjonowaniem instytucji publicznych, a w konsekwencji podniesieniu poziomu debaty publicznej i „uspołecznieniu” procesu formułowania i wdrażania polityk publicznych.

2. W czasie trwania warsztatów/debat uczestnikom, prelegentom i organizatorom nie wolno propagować partii politycznych lub prowadzić agitacji politycznej.

 

II. Uczestnicy warsztatów/debat

 

1. Do udziału w warsztatach/debatach mogą się zgłaszać osoby z całej Polski, w wieku od 17 do 35 lat oraz osoby które przekroczyły wiek 35 lat, jeśli ich obecność jest niezbędną do umożliwienia udziału innych uczestników, np. opiekunowie osób niepełnoletnich lub opiekunowie osób niepełnosprawnych.

2. W przypadkach szczególnych Organizator rezerwuje sobie prawo zawężenia granic wiekowych uczestników, jeśli będzie podyktowane to logiką przygotowywanego wydarzenia.

3. Osoby zgłaszające się na warsztat, zwłaszcza opiekunowie szkolni i opiekunowie prawni osób niepełnoletnich, winni dokładnie zapoznać się z programem warsztatu i Regulaminem

„Społecznych Warsztatów Parlamentarnych Młodzi w Demokracji”.

4. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w warsztacie za wiedzą i zgodą swoich opiekunów prawnych, potwierdzoną w formie oświadczenia zawartego w elektronicznym formularzu zgłoszeniowym.

 

III. Organizacja przejazdu i refundacja kosztów

 

1. Organizatorzy nie organizują i nie pokrywają kosztów dojazdu uczestników na warsztat/debatę. Obowiązek organizacji bezpiecznego przejazdu uczestników na miejsce warsztatów/debat spoczywa indywidualnie na osobach pełnoletnich, a w przypadku osób niepełnoletnich lub niepełnosprawnych na opiekunach szkolnych lub opiekunach prawnych, stosownie do okoliczności uczestnictwa w warsztacie.

 

IV. Sposób zgłaszania na warsztaty/debaty

 

1. Zgłoszenie na warsztat/debatę odbywa się poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, znajdującego się na stronie www.mid.edu.pl.

2. Osoby zgłaszające się na warsztat/debatę wypełniają elektroniczny formularz zgłoszeniowy osobiście, nie przez osoby trzecie, za wyjątkiem osób, które z powodu swojej niepełnosprawności nie są w stanie wykonać tego samodzielnie.

3. Po dokonaniu elektronicznej rejestracji osoba zainteresowana otrzyma dwa maile:

1) w pierwszym mailu przesłane zostanie potwierdzenie rejestracji;

2) w drugim maili przesłana zostanie decyzja o przyjęciu lub nieprzyjęciu na warsztat/debatę.

4. O przyjęciu na warsztat/debatę decyduje kolejność zgłoszeń.

5. Uczestnicy na warsztat/debatę przyjmowani są tylko do wyczerpania liczby wolnych miejsc.

6. Weryfikacja zgłoszeń i zamkniecie listy uczestników warsztatu/debaty następuje w dniu wyznaczonym przez Organizatora.

7. Osoby wypełniające formularz zgłoszeniowy winny wypełnić wszystkie pola oznaczone przez Organizatora jako obowiązkowe.

8. Do udziału w warsztacie upoważnia tylko i wyłącznie pozytywna decyzja Organizatorów przesłana w drugim mailu.

9. Uczestnicy zakwalifikowani na warsztaty stawiają się w dniu, miejscu i czasie wskazanym przez Organizatora wraz z ważnym dokumentem tożsamości ze zdjęciem.

10. Organizator może odmówić zakwalifikowanemu uczestnikowi udziału w warsztatach w przypadku:

a) gdy uczestnik nie posiada ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem;

b) gdy uczestnik nie przybędzie na warsztaty we wskazanym czasie;

c) gdy uczestnik przybędzie na warsztaty w stroju lub stanie fizycznym naruszającym powagę miejsca lub normy współżycia społecznego.

 

V. Kultura pracy na warsztatach

 

1. Uczestnicy warsztatów/debat podlegają opiece Organizatora od momentu rozpoczęcia do chwili zakończenia warsztatu. Dokładny czasookres warsztatu/debaty jest ujęty każdorazowo

w programie warsztatu/debaty.

2. Uczestnicy warsztatów/debat w czasie trwania warsztatu/debaty winni zachowywać się zgodnie z ogólnie przyjętymi normami współżycia społecznego.

3. Uczestnicy warsztatów/debat biorą udział we wszystkich punktach programu, realizując cele i zadania wytyczone przez Organizatorów.

4. Uczestnikom nie wolno opuszczać miejsca warsztatu/debaty bez konsultacji i zgody Organizatora.

5. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu może skutkować wykluczeniem z udziału w warsztacie/debacie.

 

Regulamin Społecznych Warsztatów Parlamentarnych

 

Zoom Huarache 2K4 Kobe