OIU2006
11.11.2014

Obywatelska Inicjatywa Ustawodawcza  2006 

Projekt ustawy złożony w Sejmie 12 maja 2006. 

Proponował wprowadzenie systemu większościowego (system większości względnej) w jednomandatowych okręgach wyborczych, w wyborach samorządowych wszystkich szczebli (rady gmin, rady powiatów oraz sejmiki wojewódzkie).

U podstaw takiej propozycji leży przekonanie o tym, że:

Ordynacja większościowa lepiej służy budowie społeczeństwa obywatelskiego (tworzeniu więzi współuczestnictwa w sprawach państwa oraz poczucie odpowiedzialności personalnej osób desygnowanych do reprezentowania wyborców).

Ordynacja większościowa w jednomandatowych okręgach wyborczych chroni system demokratyczny na poziomie samorządu terytorialnego przed uzależnieniem od niejawnych i korupcyjnych powiązań partyjnych, nie podlegających kontroli społecznej.

Problemy systemu proporcjonalnego:

Ordynacja proporcjonalna narzuca prowadzenie kampanii przez jedno ugrupowanie na terenie całego województwa w okręgach wyborczych liczących 500 tys. i więcej mieszkańców, lub też na terenie całego miasta na prawach powiatu w okręgach liczących 80 tys. i więcej  mieszkańców (Oznacza to co najmniej dziesięciokrotne zwiększenie kosztów kampanii skutecznej dla uzyskania mandatu).

Stosowany w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców oraz w samorządzie  powiatowym i wojewódzkim system proporcjonalny wyłaniania reprezentantów społeczności lokalnej, eliminuje z życia publicznego osoby o dużym autorytecie lokalnym nie akceptujące przynależności do największych partii politycznych oraz osoby nie posiadające znacznych środków pieniężnych na kampanię wyborczą.

Poniżej więcej o akcji:

  Apel o poparcie projektu

  Członkowie Komitetu OIU

  List do dyrektora TVP

OPIS I UZASADNIENIE PROJEKTU

 Projekt Ustawy OUI

 

 

   

Partnerzy O akcji

Brak partnerów powiązanych z projektem.