PROJEKT
18.12.2013

DEMOKRACJA BEZPOŚREDNIA - HISTORIA AKCJI

Stowarzyszenie Normalne Państwo, chcąc kontynuować pomysł powstały na Kongresie Praw Obywatelskich, proponuje zainicjowanie stworzenia koalicji organizacji pozarządowych, której celem będzie dokonanie zmian ustawodawczych poprzez wprowadzenie do polskiego prawa elementów demokracji bezpośredniej – referendum ogólnokrajowego i inicjatywy ustawodawczej.

Wskazane elementy występują co prawda w polskim systemie prawa, jednak ich konstrukcja jest całkowicie nieefektywna. Dotychczasowe rozwiązania nie gwarantują obywatelom (w tym organizacjom pozarządowym, think thankom) możliwości efektywnego wpływania na proces decyzyjny. Obecne rozwiązania nie są w żadnym stopniu obligujące dla rządzących, tak na szczeblu krajowym jak i lokalnym.
 
Jesteśmy przekonani, że wprowadzenie realnych możliwości oddziaływania na decyzje i praw z pominięciem struktur partii politycznych znacznie wzmocni i podniesie zaangażowanie obywateli w uczestnictwo w życiu publicznym. Dlatego zależy nam na sformułowaniu i przedstawieniu konkretnych rozwiązań prawnych mających na celu zmianę obecnego stanu prawnego. 

Partnerzy DEMOKRACJA BEZPOŚREDNIA

Brak partnerów powiązanych z projektem.