Aktualności
25.06.2020

Wszystko kiedyś się kończy. Taki czas przyszedł również dla Stowarzyszenia Normalne Państwo. Członkowie Stowarszyszenia podjeli uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

Dnia 24 czerwca, Walne Zebranie członków Stowarzyszenia Normalne Państwo, podjęło uchwałę o następującej treści:

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków

Stowarzyszenia „Normalne Państwo”

z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2020 roku

w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia

 

Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia niniejszym postanawia:

 1. rozwiązać Stowarzyszenie z dniem 24 czerwca 2020 r.,
 2. do przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego Stowarzyszenia wyznaczyć likwidatora w osobie dotychczasowego członka zarządu Stowarzyszenia, tj. Pana Macieja Ślusarka,
 3. określić sposób reprezentacji Stowarzyszenia w likwidacji w taki sposób, że w przypadku wykonywania mandatu tylko przez jednego likwidatora jest on uprawniony do samodzielnej reprezentacji Stowarzyszenia, a w przypadku wykonywania mandatu przez więcej niż jednego likwidatora, do reprezentacji Stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch likwidatorów działających łącznie,
 4. majątek Stowarzyszenia przeznaczyć w szczególności na:
 1. na zaspokojenie wierzycieli, w szczególności na spłatę pożyczki w wysokości 1000 zł na rzecz Pana Macieja Ślusarka oraz na spłatę pożyczki w wysokości 1000 zł na rzecz Pana Bartłomieja Michałowskiego;
 2. na pokrycie kosztów likwidacji Stowarzyszenia, w tym kosztów prowadzenia księgowości,
 3. na utrzymanie domeny i strony internetowej prowadzonej przez Stowarzyszenie, tj. www.normalnepanstwo.pl, jak również na opracowanie historii kampanii organizowanej przez Stowarzyszenie pt. „Nie daję, nie biorę łapówek”.
 1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zobowiązuje likwidatora do:
  1. przeprowadzenia likwidacji Stowarzyszenia bez zbędnej zwłoki i zabezpieczenia majątku likwidowanego Stowarzyszenia przed jego nieuzasadnionym uszczupleniem;
  2. zawiadomienia sądu rejestrowego o wszczęciu likwidacji Stowarzyszenia i wyznaczeniu likwidatorów wraz z podaniem ich imion i nazwisk oraz miejsca zamieszkania;
  3. zawiadomienia banku o postawieniu Stowarzyszenia w stan likwidacji i rozwiązania umowy o prowadzeniu rachunku bankowego;
  4. rozwiązania pozostałych umów, których stroną jest Stowarzyszenie;
  5. podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o likwidacji Stowarzyszenia;
  6. dokonania wszystkich czynności prawnych niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji Stowarzyszenia;
  7. po zakończeniu likwidacji zgłoszenia sądowi rejestrowemu wniosku o wykreślenie Stowarzyszenia z Krajowego Rejestru Sądowego;
  8. w przypadku, gdy likwidacja nie zostanie zakończona w ciągu roku od dnia jej zarządzenia, przedstawienia przyczyn opóźnienia sądowi rejestrowemu.

 

Za przyjęciem uchwały w głosowaniu jawnym głosowało 7 Członków Stowarzyszenia, przeciw głosowało 0 Członków Stowarzyszenia, wstrzymało się od głosu 0 Członków Stowarzyszenia uczestniczących w Zebraniu, w związku z czym powyższa uchwała została podjęta.

***

Bardzo dziękujemy wszystkim osobom, które zwłaszcza w latach aktywnego prowadzenia kampanii "Nie daję, nie biorę łapówek", wspierało działania Stowarzyszenia Normalne Państwo. Z całą pewnością udało nam się ograniczyć korupcję w Polsce do takiego poziomu, że dla młodego pokolenia dziś, nie jest to już taki problem jaki był dla założycieli Stowarzyszenia Normalne Państwo na początku XX wieku.

Życzymy pomyślności i dalszego działania na rzecz Pro Publico Bono.

Zarząd Stowarzyszenia Normalne Państwo